فعال فرهنگی اجتماعی گلستانی نوشت : برخی شارلاتانهای سیاسی با برداشتی به ظاهر موجه از بعض مفاد قانونی و موازین شرعی به دنبال بدعت گذاری و زیر سوال بردن تصمیم نهادی قانونی هستند.

به گزارش مینوخبر به نقل از گلستان ما ؛ سید نعیم نریمانی از جوانان خوشفکر و فعال فرهنگی اجتماعی استان گلستان در کانال تلگرامی شخصی خود نوشت :

بعضا مشاهده می گردد برخی شارلاتانهای سیاسی با برداشتی به ظاهر موجه از بعض مفاد قانونی و موازین شرعی به دنبال بدعت گذاری و زیر سوال بردن تصمیم نهادی قانونی هستند و در این مسیر نامه نگاری ها و مصاحبه های جنجالی انجام می دهند...

در این خصوص توجه به اصول چند گانه ی ذیل می تواند برخی ابهامات را برطرف نماید:

1- استنباط های بسته و یکطرفه از قوانین، اصولا نمی تواند امری راهگشا برای برقراری عدالت باشد.

مثلا امکان دارد بر اساس استدلال های عده ای از عقلا موردی را له و یا علیه فلان فرد بپذیرند حال آنکه آن استدلال های قانونی و شرعی بکار گرفته شده برغم تصور آن دسته از عقلا که از بررسی محتوایی مسئله اعراض کرده اند می تواند به صورت شکلی دلیلی برای حقانیت و یا عدم حقانیت آن فرد باشد.

حال آنکه با بررسی محتوایی مسئله آن استدلال قانونی و به ظاهر موجه شرعی فاقد کارایی خواهند بود.

2- در اثبات بند1 توجه به شعار خوارج لعین در مقابل امام اهل تقوا علی(ع) که فریاد می زدند:لا حکم الا لله و...می تواند مفید باشد.

امام (ع) در جواب آن جماعت به این حد اکتفا می کند: کلمه الحق یراد بها الباطل...

در اینجا گاهی می شود که حقی (قانونی و یا شرعی) ابزاری برای اراده ی باطل گردد.

بنابراین صرف استدلال بر مبنای دلایل حق نمی تواند دلیلی برای اثبات صحت و یا عدم صحت محتوایی آن حق باشد.

3- در خصوص بعض استدلال های جناب علی مطهری هم باید بگویم اگر بررسی محتوایی را در نگارش های نامبرده کنار بگذاریم کمتر کسی است که به او اشکال کند.

حال آنکه با بررسی محتوایی مسئله و نگارش های وی به اینجا می رسیم که بعض کلمات و استدلال های او مصداق این جمله ی معصوم اند: کلمه الحق یراد بها الباطل...

انتهای پیام/