Tuesday, 16 January 2018
سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶

hhg45333321fgtحرف زدن برای خیلی ها بار معنایی ندارد ولی واقعیت این است که از حرف تا عمل خیلی راه است .