Saturday, 24 March 2018
شنبه, ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

hhg45333321fgtحرف زدن برای خیلی ها بار معنایی ندارد ولی واقعیت این است که از حرف تا عمل خیلی راه است .